Všeobecné obchodné podmienky

Posledná zmena: 25.04.2018.

Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás a my vám radi pomôžeme.

Kontakt na nás je: https://www.easyexcel.sk/kontakt/

Neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok sú aj Pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré sa nachádzajú na tejto stránke.

Úvodné ustanovenia

Prosím prečítajte si pozorne tieto Všeobecné podmienky vrátane ochrany osobných údajov (ďalej označené ako “Podmienky”) pred tým, ako budete používať Easy Excel (ďalej označené ako “Služba”) prevádzkované spoločnosťou Pine Tree Enterprises, s.r.o. (ďalej označené ako “Poskytovateľ” alebo „my“).

Navštevovaním a používaním Služby vyjadrujete súhlas s týmito Podmienkami. Tieto Podmienky sú záväzné pre všetkých návštevníkov internetových stránok Služby, teda registrovaných aj neregistrovaných užívateľov. Navštevovanie a používanie Služby je podmienené súhlasom s týmito Podmienkami. Ak s týmito Podmienkami alebo nejakou ich časťou nesúhlasíte, nemôžete navštevovať ani používať Službu.

Poskytovateľ Služby

Poskytovateľom služby je spoločnosť Pine Tree Enterprises, s.r.o., zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava I, oddiel SRO, vložka číslo 84450/B od dňa 29.9.2012. Sídlo spoločnosti je na ulici Račianska 1518/61, 83102 Bratislava, Slovensko. IČO spoločnosti je 46852069. Spoločnosť je platcom DPH pod daňovým číslom SK2023606640.

Popis Služby

Služba poskytuje vzdelávací kurz pre samoukov cez internet. Služba sa skladá z rôznych materiálov vrátane, ale nie výhradne, audia, videa, článkov, metódy učenia sa postupným opakovaním, interaktívnych cvičení, súborov na stiahnutie. Moduly, ktoré sú dostupné jednotlivým užívateľom, sa môžu líšiť na základe rozdielnych verzií služby.

Práva dušeného vlastníctva

Ak nie je uvedené inak, Poskytovateľ vlastní práva duševného vlastníctva na Službu, metodiku výučby a všetky materiály. Práva duševného vlastníctva sú vyhradené. Neoprávnené používanie Služby predstavuje porušenie autorského práva, ktoré má občianskoprávne a trestnoprávne dôsledky.

Používanie služby

Používateľ je oprávnený používať Službu iba na osobné, nekomerčné účely a pod podmienkou, že sa dodržia všetky vyhlásenia o autorských právach a vlastníctve.

Používateľ nesmie upravovať, zverejňovať, prenajímať, reprodukovať, duplikovať ani napodobňovať Službu alebo akýmkoľvek spôsobom používať Službu na verejné, marketingové alebo komerčné účely. Je zakázané používanie materiálov Služby na inej webovej lokalite bez písomného súhlasu Poskytovateľa. Je zakázané Službu používať, ak to môže spôsobiť poškodenie Služby alebo zhoršenie dostupnosti Služby pre iných používateľov. Je zakázané vykonávať systematický alebo automatizovaný zber údajov na webových stránkach Služby. Je zakázané Službu používať akýmkoľvek spôsobom, ktorý je protiprávny, nezákonný, podvodný alebo škodlivý.

Používateľ berie na vedomie, že Služba sa vyvíja na základe spätnej väzby, nových trendov a technológií, čo má za následok, že niektoré funkcie a obsah Služby môžu byť aktualizované, zmenené, ukončené alebo nahradené inými podľa uváženia Poskytovateľa bez predchádzajúceho oznámenia.

Používateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ nezaručuje podporu pre Službu ani možnosť využívať Službu po dobu viac ako jeden rok od zakúpenie prístupu do Služby.

Obmedzenie prístupu

Prístup do určitých oblastí Služby je obmedzený a/alebo podmienený zakúpením prístupu.

Ak má používateľ vytvorený používateľský účet, nesmie svoje heslo sprístupniť inej osobe ani dovoliť použitie svojho používateľského účtu inou osobou pre získanie prístupu do Služby.

Platobné podmienky

Prístup do video kurzov sa zakupuje na ponúkané obdobie (napríklad jednoročný prístup).

Výška poplatku za prístup do video kurzov sa riadi platným cenníkom zverejneným na webovej stránke Služby k dátumu objednania prístupu.

Odstúpenie od zmluvy

V prípade zakúpenia prístupu do Služby, môže používateľ od zmluvy odstúpiť do 30 dní podľa zákona Zákon č. 102/2014 Z. z., kedy vráti Poskytovateľ zákazníkov kúpnu cenu zaplateného prístupu do Služby a tento prístup zruší. Zákazník môže na odstúpenie použiť tento formulár zaslaný na poštovú adresu Poskytovateľa: formulár. Orgán dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo deaktivovať účet používateľa kedykoľvek podľa uváženia bez predchádzajúceho upozornenia alebo vysvetlenia. V prípade, že užívateľ za prístup do Služby zaplatil, môže do jedného mesiaca od zastavenia prístupu Poskytovateľom požiadať o vrátenie alikvotnej čiastky ceny zakúpeného prístupu odo dňa ukončenia prístupu do termínu zaplateného prístupu.

Ochrana osobných údajov

Poskytovateľ týmto prehlasuje, že všetky osobné údaje, ktoré používateľ poskytne prevádzkovateľovi resp. ktoré Poskytovateľ vyžaduje v rámci vytvorenia používateľského účtu, sú vyžiadané a budú spracované a použité len na základe udeleného súhlasu používateľom a to v súlade so zákonom č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov vrátane nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR).

Záverečné ustanovenia

Tieto Podmienky používania sa budú riadiť a vykladať v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, a prípadné spory týkajúce sa týchto podmienok používania budú podliehať výlučne právomoci súdov Slovenskej republiky.

Neplatnosť niektorého ustanovenia uvedeného v Podmienkach nespôsobuje neplatnosť ostatných ustanovení, ktoré takýmito dôvodmi neplatnosti nie sú dotknuté.

Tieto Podmienky môžeme upravovať bez predchádzajúceho oznámenia. Upravené Podmienky používania sa budú vzťahovať na používanie Služby od uverejnenia upravených Podmienok na webových stránkach Služby.