Funkcia Excel SUMIF

Funkcia SUM | Funkcia SUMPRODUCT | Funkcia SUMIF | Funkcia SUMIFS


V tomto článku si každú z týchto funkcií ukážeme na príkladoch. Tieto funkcie podrobne rozoberám aj vo video kurze Easy Excel, ktorý si môžete vyskúšať zdarma.

Funkcia SUM

Táto funkcia slúži na spočítanie čísiel v rozsahu buniek.

Ak máme napríklad v rozsahu C3:C9 sedem buniek obsahujúcich čísla, funkcia SUM nám ich spočíta.

Funkcia SUM


Funkcia SUMPRODUCT

Táto funkcia slúži na spočítanie súčinov rozsahov alebo polí buniek.

V horeuvedenom príklade by nám táto funkcia vrátila tú istú hodnotu, teda 46. Ak by sme však mali dva stĺpce čísiel, hodnota by bola rozdielna. Napríklad:

 1. Do buniek D3 až D9 dáme nejaké čísla.
 2. Do prvého argumentu funkcie SUMPRODUCT dáme bunky C3:C9.
 3. Do druhého argumentu dáme bunky D3 až D9
Funkcia SUMPRODUCT

Táto funkcia spočíta súčin nasledovne: C3*D3 + C4*D4 + C5*D5 + ... + C9*D9

Napísané s našimi hodnotami by to bolo: 5*9 + 7*8 + 9*7 + ... + 9*7 = 303

Funkcia SUMPRODUCT priklad


Funkcia SUMIF

Spočíta čísla v rozsahu buniek, ktoré spĺňajú zadanú podmienku.

Napríklad máme v jednom stĺpci mená a v druhom stĺpci počet telefonátov. Ak chceme napríklad sčítať Monikine telefonáty, môžeme použiť funkciu SUMIF:

 1. Do prvého argumentu dáme bunky, ktoré obsahujú mená, teda C3:C9.
 2. Do druhého argumentu dáme podmienku, teda text Monika.
 3. Do tretieho argumentu dáme bunky, ktoré chcem sčítavať, teda D3:D9.

Funkcia SUMIF


Funkcia SUMIFS

Spočíta čísla v rozsahu buniek, ktoré spĺňajú množinu podmienok.

Napríklad máme nasledovnú tabuľku telefonátov. U každého mena volajúceho máme počet telefonátov a aj informáciu, či sa jednalo o prijaté alebo odchádzajúce hovory.

Funkcia SUMIFS

Chceme zistiť, koľko odchádzajúcich hovorov vykonala Monika. Použijeme na to funkciu SUMIFS:

 1. Do prvého argumentu napíšeme rozsah buniek, ktoré chceme počítať (D3:D22).
 2. Do druhého argumentu napíšeme rozsah buniek pre prvú podmienku (B3:B22).
 3. Do tretieho argumentu napíšeme prvú podmienku (Odchádzajúci).
 4. Do štvrtého argumentu napíšeme rozsah buniek pre druhú podmienku (C3:C22).
 5. Do piateho argumentu napíšeme druhú podmienku (Monika).

Funkcia SUMIFS priklad


V nasledujúcom článku si ukážeme, čo je a ako sa používa Excel funkcia COUNTIF.

 
Náš video kurz Excelu v akcii na Zľavomate!

Naučte sa Excel online vďaka môjmu jednoduchému video kurzu!