Zaokrúhľovanie v Exceli

Zobraziť zaokrúhlené číslo | Funkcia ROUND | Funkcia ROUNDUP a ROUNDDOWN | Funkcia MROUND | Zaokrúhľovanie príklad


V tomto článku si ukážeme, ako funguje zaokrúhľovanie v Exceli. Najprv sa pozrieme na to, ako zobraziť číslo ako zaokrúhlené bez toho, aby sme menili samotné číslo. Potom si ukážeme, ako môžeme zaokrúhliť číslo pomocou funkcií ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN a MROUND.

Zobraziť zaokrúhlené číslo

Ak jediné, čo chceme je zobraziť číslo ako zaokrúhlené bez toho, aby sme menili samotné číslo, nepotrebujeme na to v Exceli použiť žiadnu funkciu. Excel nám sám číslo zaokrúhľuje. Napríklad, napíšeme do bunky C3 =4/7 a stlačíme ENTER.

Zaokrúhľovanie Excel

Excel nám toto číslo zaokrúhli tak, aby sa zmestilo do bunky. Posledná cifra je 9. V skutočnosti je ale toto číslo 0.571428571. Čiže osmičku nám Excel automaticky zaokrúhlil na 9. Ak by sme chceli vidieť celé číslo, stačí stĺpec rozšíriť a v bunke sa automaticky ukáže presnejšie číslo.

Zaokrúhľovanie v Exceli

Ak chceme upresniť zaokrúhľovanie v Exceli, môžeme napríklad ukázať menej (alebo viac) cifier po desatinnej čiarke, môžme v záložke Domov v sekcií Číslo kliknúť na tlačidlá pre posun desatinných cifier.

Posun Desatinných Čísel

Podobne môžeme zmeniť počet zobrazenia desatinných cifier pri niektorých preddefinovaných formátov čísla. Klikneme na tlačidlo Formát Čísla a zmeníme počet desatinných miest na 2.

Zmeniť počet desatinných cifier Excel

Takto ale samotné číslo nezaokrúhľujeme. Iba meníme jeho zobrazenie. Ak by sme chceli číslo naozaj zaokrúhliť, budeme na to musieť použiť niektorú z nasledovných funkcií: ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN alebo MROUND.


Zaokrúhľovanie v Exceli s funkciou ROUND

Ak chceme číslo zaokrúhliť podľa matematických pravidiel zaokrúhľovania, použijeme funkciu ROUND. Do bunky B2 vpíšeme číslo 5,5478. Do vedľajšej bunky, C2 vpíšeme =ROUND(B2,2). Prvý argument tejto funkcie je číslo (prípadne bunka obsahujúca číslo), ktoré chceme zaokrúhľovať. Druhý argument je počet cifier, ktoré chceme po desatinnej čiarke. V našom príklade nám funkcia vráti číslo 5,55

Funkcia ROUND


Funkcia ROUNDUP a ROUNDDOWN

Ak by sme ale chceli čísla zaokrúhliť vždy nahor alebo nadol, môžeme použiť funkciu ROUNDUP (pre zaokrúhlenie nahor) a ROUNDDOWN (pre zaokrúhlenie nadol). Napríklad, ak by sme požili na našom čísle 5,5478 funkciu =ROUNDDOWN(B2,2), funkcia by vrátila číslo 5,54 a nie 5,55

Funkcia ROUNDDOWN

Podobne funguje aj funkcia ROUNDUP, ktorá zaokrúhľuje vždy smerom nahor.


Funkcia MROUND

Ak chceme zistiť, aký je najbližší násobok nejakého čísla, môžeme použiť funkciu MROUND. Ak napríklad chceme zistiť, aké číslo je najbližšie číslu 147 a zároveň násobok čísla 14, do bunky B2 vpíšeme číslo 147 a do bunky C2 vzorec s funkciou =MROUND(B2,14)

Funkcia MROUND

Táto funkcia nám vráti číslo 154, čo znamená, že 154 je najbližšie číslo číslu 147 a je zároveň násobkom čísla 14.


Zaokrúhľovanie príklad

Máme 449 fľašiek mlieka a chceme zistiť, koľko prepraviek budeme potrebovať na ich uskladnenie. Každá prepravka má kapacitu 12 fľašiek. Počet fľašiek na prepravku zistíme jednoducho pomocou vzorca =447/12

Počet prepraviek je teda 37,42. Ak by sme ale mali iba 37 prepraviek, niektoré fľašky by nám zvýšili. Použijeme vzorec ROUNDUP, a to nasledovne: =ROUNDUP(D4,0)

Funkcia ROUNDUP Excel

A vidíme, že nám funkcia povedala počet prepraviek, ktoré potrebujeme na prepravu 449 fľašiek mlieka.


Ďaľšie užitočné funkcie nájdete v článku Excel Funkcie.

 
Náš video kurz Excelu v akcii na Zľavomate!

Naučte sa Excel online vďaka môjmu jednoduchému video kurzu!