Súčet v Exceli

Súčet príklady | Súčet v Exceli | Pomocou označenia buniek | Súčet čísel v bunke | Súčet buniek | Súčet s podmienkou | SUMSQ


V tomto článku si ukážeme, čo je to súčet, aké možnosti súčtu v Exceli máme a ako sa dá súčet využiť.

Čo je to súčet

Súčet, alebo sčítanie je pripočítanie dvoch alebo viacerých sčítancov. Štandardne spočítavame dve alebo viac čísel. Súčet však môže obsahovať ako sčítance aj napríklad premenné alebo iné matematické výrazy.


Súčet príklady

Zopár príkladov pre súčet:

4 + 4 = 8

2x + 3y + 5x = 7x + 3y

1/3 + 1/3 + 1/3 = 1


Súčet v Exceli

V Exceli máme zopár možností, akými môžeme sčítavať. Najrýchlejšie zistíme súčet v Exceli pomocou označenia buniek. Čísla môžme tiež sčítať priamo v bunke. Hodnoty buniek môžeme sčítať buď pomocou operátora + alebo pomocou funkcie SUM.


Pomocou označenia buniek

Najrýchlejšie vieme zistiť súčet akýchkoľvek buniek pomocou ich označenia. V bunkách B2:C4 mám nejaké čísla, a rád by som rýchlo zistil ich súčet. Bunky si označím a následne sa úplne dole vpravo pozriem na Súčet. Rovnako tu mám aj informácie o počte buniek s hodnotou, viac o tomto počte nájdete v článku o funkcii COUNTIF. Taktiež tu je priemer čísel, ktorému sa hlbšie venujem v článku Priemer Excel (*pracujem na ňom, zverejnený bude čoskoro).

Súčet Excel

Bleskurýchle sme zistili, že súčet čísel je 29. Čo ak by som ale chcel tento súčet aj nejako použiť. Budem musieť použiť buď vzorec s pomocou súčtu alebo funkcie. Funkciám pre súčet sa bližšie venujem v článku Funkcia SUMIF.


Súčet čísel v bunke

Miesto kalkulačky môžeme pre sčítanie použiť Excel. Stačí, ak do bunky vložíme ´rovná sa´ a za ním napíšeme, čo chceme sčítať. Napríklad do bunky môžeme vpísať:

= 8 + 7 + 15 + 12

a po stlačení Enter sa nám v bunke objaví číslo 42.

sucet


Súčet buniek

Sčítať sa dajú aj hodnoty iných buniek. V Exceli máme dva hlavné spôsoby, akými môžeme sčítať bunky. Buď použijeme štandardný vzorec pomocou = a následne po tom napíšeme bunky, ktoré chceme sčítať. Napríklad v bunke C1 sčítame hodnoty buniek A1 a B1.

Sucet dvoch buniek Excel

Druhou možnosťou je využitie funkcie SUM. Táto funkcia znamená v preklade z angličtiny ´súčet´. Miesto predošlého vzorca do bunky C1 vpíšeme =SUM(A1,B1). Ako ste si všimli, do funkcie vpíšeme bunky tak ako vo vzorci, medzi nimi však miesto + napíšeme čiarku.

Sucet funkcia SUM Excel

Ak by sme však chceli sčítať napríklad sto buniek, a to bunky v riadku A od bunky A1 až po bunku A100, museli by sme vpísať 100 buniek do našej funkcie. Excel však ponúka lepšiu alternatívu. Miesto využitia čiarky využijeme dvojbodku medzi prvou a poslednou bunkou nášho rozsahu =SUM(A1:A100)

Ak by sme vpísali napríklad =SUM(A1:C100), Excel by sčítal všetkých prvých 100 buniek v riadku A, riadku B a aj v riadku C. Dokopy by to bol teda súčet 300 buniek.


Súčet s podmienkou

Ako napríklad sčítať iba tie bunky, ktoré majú hodnotu menej ako 30? Alebo ako sčítať iba bunky, ktoré majú vo vedľajšej bunke napísané sčítaj? S týmto nám pomôže funkcia SUMIF. Táto funkcia nám sčíta len tie bunky, ktoré splnia nejakú nami zadanú podmienku. Poďme sa pozrieť na prvú otázku – súčet buniek s hodnotou menšou ako 30.

Do bunky D1 vpíšeme = SUMIF(A1:C1,"<30",A1:C1) pričom

· V prvom argumente máme A1:C1, čo je rozsah, s ktorým porovnáva funkcia podmienku.

· V druhom argumente máme "<30", teda samotnú podmienku.

· V treťom argumente je máme A1:C1, teda rozsah, ktorý chceme spočítavať.

Sucet funkcia SUMIF Excel

Vidíme, že iba jedna hodnota je menej ako 30 - a to 15. Funkcia teda sčítala iba hodnotu tejto bunky a vrátila hodnotu 15. Lepšie porozumieme túto funkciu pre súčet v Exceli na zložitejšom príklade.

V stĺpci A sú mená, v stĺpci B sú hodnoty. Pre sčítanie hodnôt pre meno David použijeme funkciu SUMIF.

· V prvom argumente rozsah, s ktorým porovnávam hodnotu, ktorú máme v druhom argumente.

· V druhom argumente hodnota pre porovnanie.

· V treťom argumente rozsah hodnôt, ktoré chcem sčítavať.

Funkcia SUMIF sucet Excel

Ako vidíme, súčet hodnôt, pri ktorých vedľajšia bunka obsahuje meno David je 16.

Ak by sme mali viac ako jednu podmienku, použili by sme funkciu SUMIFS.


SUMSQ

Excel má plnú škálu funkcií a jedna menej známa z nich je funkcia súčtu druhých mocnín čísiel. Napríklad, ak by sme chceli vypočítať 22+8 2+62 mohli by sme použiť funkciu SUMSQ, a to nasledovne: =SUMSQ(2,8,6). Výsledok tejto funkcie by bolo číslo 104. Prípadne ak by sme mali čísla napríklad v bunkách B2, B3 a B4, tak by funkcia mala formu =SUMSQ(B2,B3,B4)

Táto funkcia má mnoho využití. Poslúži nám na napríklad výpočet povrchu hranola. Ak má napríklad hranol šírku 5 cm, hĺbku 10 cm a dĺžku 250 cm, môžeme použiť funkciu SUMSQ(5,10,250) a funkcia nám vráti povrch hranola v cm2.

Ak by sme chceli vypočítať dĺžku prepony v pravouhlom trojuholníku, mohli by sme využiť kombináciu funkcií SUMSQ a SQRT. Ak mám napríklad v bunke A1 dĺžku jednej odvesny a v bunke B1 dĺžku druhej odvesny, dĺžku prepony by som vypočítal pomocou vzorca =SQRT(SUMSQ(A1,B1)).


V sekcií Funkcie a Vzorce sa venujem ďalším funkciám pre súčet, ako aj iným veľmi užitočným funkciám.

 
Náš video kurz Excelu v akcii na Zľavomate!

Naučte sa Excel online vďaka môjmu jednoduchému video kurzu!